WuDang Martial Arts Center
1397 E Elm Street
Athens, AL 35611
256-206-5488

KungFu Schedule

Class

Day

Time

Book Now

KungFu

Monday

9:00am

KungFu

Monday

7:00pm

KungFu

Tuesday

7:30pm

KungFu

Wednesday

9:00am

KungFu

Wednesday

7:00pm

KungFu

Thursday

7:30pm

KungFu

Sunday

3:30pm

Tai Chi Schedule

Class

Day

Time

Book Now

Tai Chi

Monday

10:00am

Tai Chi

Monday

5:00pm

Tai Chi

Tuesday

9:00am

Tai Chi

Tuesday

6:30pm

Tai Chi

Wednesday

10:00am

Tai Chi

Wednesday

5:00pm

Tai Chi

Thursday

9:00am

Tai Chi

Thursday

6:30pm

Tai Chi

Sunday

2:30pm

Bagua Schedule

Class

Day

Time

Book Now

Bagua

Monday

11:00am

Bagua

Wednesday

11:00am

Bagua

Wednesday

6:00pm

Bagua

Friday

9:00am

Bagua

Sunday

4:30pm

Meditation Schedule

Class

Day

Time

Book Now

Meditation

Tuesdsay

4:30pm

Meditation

Wednesday

11:00am

Meditation

Thursday

4:30pm

Meditation

Sunday

12:30pm

Tai Chi – Praying Mantis – Northern Shaolin
Bagua – Xing Yi – Bajiquan – Piguazhang